osmanlı imparatorluğu

 1. IkRa

  Islahat Fermanı Nasıl Hazırlanmıştır

  Osmanlı Devleti 19 asırda devasa tek çöküş içine girmiştir.Fransız ihtilaliyle meydana çıkan milliyetçilik kanaati defa uluslu tek yapıya bulunduran Osmanlı Devleti’ni negatif etkilemiştir. Osmanlı Devleti’nde Tanzimat ile başlayan ve özellikle idare ve hukuk bünyesindeki farklılıklara...
 2. IkRa

  Padişah Vahdettin Dönemi Osmanlı Devleti

  .2 Şubat 1861'de İstanbul'da doğdu. Abdülmecid ile Gülistü Kadınefendi'nin oğludur. "Sultan Vahdeddin" şeklinde de anılır. Osmanlı padişahlarının sonuncusudur. Mezarı Türkiye'de olmayan pek padişahtır. Altı aylıkken babası, dört yaşında iken validesi can veren Vahdeddin'i Abdülmecid'in...
 3. IkRa

  Osmanlı'da Komutanlık Yapan Kadınlar

  ilk defa müverrih Âşık Paşazâde’nin “Tevârih-i Âli Osman†(Osmanlı Tarihi) adlı yapıtında andığı ve tarihçi Fuad Köprülü’nün tahlil ettiği dört zümrenin Osmanlı teşekkülünde aktif rol aldığı biliniyor… Bunu isterseniz Âşık Paşazâde’nin kendisi ifadesinden okuyalım… Müverrih diyor...
 4. IkRa

  Saltanat Kayıkları Hakkında Bilgi

  Pâyitaht'ın Parlayan Pırıltıları Saltanat Kayıkları "Haliç'in İki Tarafındaki Kat Kat Yalıları, Bağ ve Bahçeleri ve Tersaneleri Temaşa Ederek Giderlerdi.." [Selim'lerin, Murad'ların ve Mehmed'lerin boğazı geçişlerindeki mükemmel hâl hiçbir saltanat kadırgasında yoktu. Padişah'ın kayığı tek...
 5. IkRa

  Sefer-i Hümayunlar Cephedeki Padişahlar

  Sefer-i hümayun rekoru Fatih Sultan Mehmet ’de Yavuz’un 2 sene, 2 ay süren Mısır harekatı, tarihimizin en uzun sefer-i hümayun – Kanuni Sultan Süleyman, saltanatının 10 sene, 7 ay, 7 gününü kez yollarında, muharebe meydanlarında geçirdi – Sefer-i hümayunlar devresi, ikinci Mustafa’nın...
 6. IkRa

  Yıldırım Bayezid İçki İçti ve İntihar mı Etti?

  Bursa’da Ulu Câmi’yi yapmış, Buyruk Sultan Buhari’nin kayınpederi olan ve İslâm’a marjinal işlere mânî olmadıklarından kaynaklı kimi kadıları cezalandırmaya kalkışan Yıldırım Bayezid’in, tek alkol müptelâsı bulunduğu aslâ iddiâ edilemez. Ayrıca Molla Fenâri ya da Buyruk Sultan’ın...
 7. IkRa

  II. Abdülhamid Kızıl Sultan mı?

  Doğuda Ermeni terörünün şiddetlenmesi üstüne Sultan II. Abdülhamid, merkezi Erzincan’da tespit edilen IV. Ordu Komutanı Müşir Zeki Paşa’yı, bunu durdurmak emeliyle görevlendirmiş ve teröristlere aman vermeyen paşanın bu hareketi Avrupa basınının pâdişah aleyhine kampanya başlatmasına yol...
 8. IkRa

  Abdülaziz İntihar mı Etti?

  Sorun ele alındığında görülmektedir ki, hadise intihar değil, açıkça Hüseyin Avni Paşa, Mithat Paşa ve dostlarının işledikleri tek cinayettir. Zirâ, Ahmed Cevdet Paşa’nın ifadesiyle, “makasla sol kolunun damarlarını kestikten ardından, yaralı kol ile sağ kolunun damarlarını kesmesi...
 9. IkRa

  IV. Murad Sefih ve İçkici miydi?

  IV. Murad’ın sefâhat içerisinde olduğunu söylemek tamamiyle doğru değildir ve hiçbir esas tarih kitabında bu tür tek şeye rastlanmamıştır. IV. Murad ve başka padişahların gayr-ı meşru kadınlarla birlikte olmaya gereksinimleri yoktu. Zirâ, teserrî diye tanımladığımız câriyelerle, meşrû...
 10. IkRa

  I. İbrahim Deli miydi?

  I. İbrahim’in buhranlı tek yaşamı yer aldığı ve kendisinin mütevâzı, sâde-dil, hırs ve gururdan uzak, elmas vicdanlı titiz tek insan olduğunda tarihçiler müttefiktir. Mustafa’ya söylenen, hafif akıllılık gibi tâbirler, bu sultan için hiç kullanılmamıştır. Her vakit hatalarını kabul eden...
 11. IkRa

  Osmanlı Önce Ekonomide Yenildi

  Halil İnalcık’a göre, “altı asırlık Osmanlı tarihinin bölümlenmesinde, 1300-1600 arasındaki classic çağ, otokratik ve merkeziyetçi idaresi, buyruk ve komuta ekonomisi ile, bariz ve kendisi içerisinde bütünlüklü tek dönemdi; buna mukabil sonraki 'gerileme’ döneminde, bu ananesel politik...
 12. IkRa

  Nizamı Cedid

  Osmanli Devletinde onsekizinci asir nihayetinde, askerî ve idarî sahalardaki düzensizliklere deva bulmak için yapilan tesebbüslerin tamami. Ayrica, Avrupa usulleriyle ortaya kazançlan talimli orduya verilen ad. Bu terim, ilk kez Fazil Mustafa Pasa tarafindan, sadr-i azamligi esnasinda...
 13. IkRa

  Pasarofça Antlaşması ve LÂLE DEVRI

  Pasarofça Antlaşması,1714-1717 Osmanlı-Avusturya-Venedik Harbine nihai veren, yukarıya Sırbistan, Belgrad ve Banat yaylasının Avusturya'ya; Dalmaçya, Bosna ve Arnavutluk kıyılarının Venedik'e verilmesi, Mora Yarımadası Osmanlılarda kalması gibi maddeleri sahibi olan 21 Temmuz 1718'de imzalanan...
 14. IkRa

  Preveze Deniz Savaşı(27 Eylül 1538)

  Ressam Osman Nuri'nin Preveze Deniz Savaşını canlandiran tablosu Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa, 1538 seneyin kış ve bahar aylarını, Kanuni'nin buyruğuyla İstanbul'da kalarak yeni tek donanmanın inşası hazırlıklarıyla geçirmişti. O sırada Almanya imparatorluğu İspanya krallığı ile Papa...
 15. IkRa

  Niğbolu Savaşı (Zaferi)

  Niğbolu önünde Osmanlı ve Haçlı silahlı güçleri arasında, 25 Eylül 1396 tarihinde uygulanan alan muhabereyi. Osmanlı Devletinin, Avrupa kıtasındaki fetihleri, ilk olarak Papa olmak suretiyle tüm Hıristiyan devletlerini telaşlandırıyordu. Osmanlı Devleti, Bulgaristan ve Sırbistan’ı...
 16. IkRa

  Osmanlı ve Türklük Bilinci

  Osmanlı tarihçisi ve Şeyhülislamı Hoca Sadedin, Tacü’t Tevarih isimli yapıtında Osmanlı fetihlerini anlatırken “Türk yiğitleriâ€, “Zaferleri gölge edinmiş Türk askerleri†gibi ifadelerle Osmanlı askerlerini över. 17. yüzyıl tarihçilerinden Solakzade Mehmet Hemdeni de eserlerinde...
 17. IkRa

  Fatih’in İçki İçtiği Doğru mu?

  Fatih’le ilgili iddiâların hiçbir emin kaynakta yeri yoktur. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) övdüğü tek devlet ad*****, bu nevî iftirâ ve isnatları hiçbir kanıta dayanmadan seslendirmek ise, belirlenmiş çevrelerin maksatlı yayınları olarak değerlendirilebilir. Mevcut Osmanlı ve hattâ Bizans...
 18. IkRa

  Ankara Savaşı ve Sehzadelerin Hakimiyet Mücadelesi

  Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid ile Timur arasında, Ankara'nın Çubuk Ovası'nda uygulanan muhabere.Geç ortaçağ tarihinin en kanlı alan savaşlarından bir tanesi olan ve Osmanlıların yenilgisiyle neticelenen Ankara Muhabereyi, Osmanlı Devleti'nin dağılmasına ve Fetret Devri (1402-1413) olarak...
 19. IkRa

  Navarin Deniz Savaşı (20 Ekim 1827)

  Savaşın Sebepleri 19. yüzyılFransız devriminin nihayetinde başlayan milliyetçilik akımının tek neticesi olarak balkanlardaki milletler ayaklanmalara başlamıştı bunların en kuvvetlisi olan yunan ayaklanmasıdır.Bu sıralar Osmanlı Devleti en zayıf süresini yaşamakta idi çağın cok gerisinde...
 20. IkRa

  Osmanlı'da Siyasi Rejim

  Osmanlı İmparatorluğu'nun politik ve adli rejimi, daha fazla tek sentez kaliteyi taşır. Osmanlı Devleti, her şeyden evvel tek Türk ve İslam Devleti'dir. Bir istikametiyle de İslamiyet evveli Türk Devletleri yapısının izlerini taşır. Eski Türk Devletlerinde, politik yapılanmanın en ehemmiyetli...
Üst Alt