Forumsal.Net

Forumsal.Net (http://www.forumsal.net/index.php)
-   MAÖL 11. sınıf ders notları (http://www.forumsal.net/maol-11-sinif-ders-notlari/)
-   -   TBMM'nin faaliyetleri nelerdir? (http://www.forumsal.net/maol-11-sinif-ders-notlari/271217-tbmmnin-faaliyetleri-nelerdir.html)

Emre 13-Haziran-2012 13:03

TBMM'nin faaliyetleri nelerdir?
 
1.2.4. TBMM’nin Faaliyetleri ile Ġlgili Hükümler
TBMM’nin faaliyetleri ile ilgili hükümler, 1982 Anayasası’nda beĢ baĢlıkta toplanır.
 Toplanma ve tatil: TBBM, her yıl ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır.
Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir.
 BaĢkanlık divanı: TBBM BaĢkanlık Divanı, meclis üyeleri arasından seçilen
Meclis BaĢkanı, BaĢkanvekilleri, kâtip üyeler ve idare amirlerinden oluĢur.
 Ġçtüzük: Siyasi parti grupları ve kolluk iĢleri; TBBM çalıĢmalarını, kendi
yaptığı iç tüzük hükümlerine göre yürütür.
 Toplantı ve karar yeter sayısı: Anayasa’da, baĢka bir hüküm yoksa TBBM
üye tam sayısının en az üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların salt
çoğunluğu ile karar verir. Ancak, karar yeter sayısı hiçbir Ģekilde üye
tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.
 GörüĢlerin açıklığı ve yayımlanması: TBBM Genel Kurulundaki görüĢmeler
açıktır ve tutanak dergisinde tam olarak yayımlanır (Anayasa’nın 93, 94, 95, 96,
97. maddeleri).
Anayasa’da sıralanan bu maddelere; Meclis’in bilgi edinme ve denetim için kullandığı
mekanizmalardan olan; “soru, gensoru, meclis araĢtırması, genel görüĢme ve meclis
soruĢturması” da eklenebilir.


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 04:47.

Powered by vBulletin® Version Gizlenmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0